سخنرانان علمی:

دکتر سید ارسلان خسروی

 دکتر رمضان کلوندیدبیر کل و دبیر علمی همایش  : دکتر قاسم اسدیان

 

دکتر پدرام عطارد

دکتر بهروز ملکپور

دکتر مرتضی اکبر زاده

دکتر سید اکبر جوادی

دکتر فرهاد زند

دکتر زهرا کلاهچی

دکتر محسن نائل

دکتر بختیار فتاحی

دکتر مهتاب صالحی

دکتر نسرین کلاهچی

دکتر علیرضا اسلامی 

دکتر جعفر حسین زاده  

دکتررضا عبدالهی

دکتر رضا سیا منصور

دکتر رمضان کلوندی

دکتر جعفر نیکان 

دکتر مهرداد چایچی

دکترنورعلی رجبی مظهر

دکترکیوان صفی خانی  

مهندس محمد رضا صادقی منش  

مهندس مهدی احمدیان

مهندس همایون خیری

دکتر مصطفی زارعی لطفیان

مهندس حمید هویزه

مهندس محسن رجبی