مهلت ارسال مقاله : 15 شهریور ماه 1398

اعلام نتایج داوری  :حداکثر پانزده روز پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت ثبت نام :22 شهریور ماه 1398

زمان برگزاری : 28  الی 29 شهریور ماه 1398