مهلت ارسال مقاله : 10 مرداد ماه 1398

اعلام نتایج داوری  :حداکثر پانزده روز پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت ثبت نام :15 مرداد ماه 1398

زمان برگزاری : 30  الی 31 مرداد ماه 1398